Ordensreglar

Her finn du felles ordensreglar for Stordskulen>>

Sagvåg skule har også eigne trivselsreglar. Desse ser slik ut:

Vår  Visjon  er  Me er trygge, me trivest, me lærer

1.    Me er greie med kvarandre. 

2.    Me hjelper til med å halda skulen rein og fin. 

3.    Alle får vera med å leika, og me seier fine ting til kvarandre. 
4.    Sagvåg skule er mobilfri sone. Elevane får ikkje nytta mobiltelefon i undervisningstida eller friminutta.

5.    Me tek vare på det som veks, og på utstyr både inne og ute. 

6.    Me får ikkje ta med snop på skulen, men me kan bruke sukkerfri tyggegummi. 

7.    Me held oss på skuleområdet i skuletida. Turar, ekskursjonar o.l. er unnateke. 

8.    Snøball kastar me på blink der me har lov.

9.    Er ein elev borte frå skulen, må kontaktlærar få ei melding på Visma før kl.08:30. Skulen tek kontakt med heimen dersom ein elev ikkje kjem til skulen utan at me har fått melding om dette på førehand. Treng eleven fri, spør føresette om dette i Visma på førehand. Dersom eleven  har vore hindra frå å gjera *leksene til rett tid, eller eleven ikkje kan delta i kroppsøving eller symjing, skal føresette også skriva ei melding. I desse tilfella kan det nyttast e-post eller tekstmelding. (*Gjeld i mindre grad no når me er ein «Leksebevisst skule».

10. Brot på ordensreglane og uhøvisk framferd kan føra til bortvising frå klassen, d.v.s. til rektor. I slike høver vert også foreldra kopla inn. Bortvising frå skulen kan nyttast i særs alvorlege tilfelle. 
Dersom me bryt ordensreglane: 

  • vil dette verta påpeika av dei vaksne
  • du kan bli sendt til samtale med rektor
  • du kan få melding heim

PS!
Reglane om åtferd gjeld også for skulevegen.