Leksebevisst skule

Sagvåg skule er ein «leksebevisst» skule. Det kan nok dei fleste skulane seie at det er då alle skular bør ha eit bevisst forhold til kva heimearbeid elevane får.

Hos oss er konseptet utforma slik:

Ingen vanlege heimelekser

Elevane har fått utvida skuledag med 20 minutt kvar dag og denne ekstra tida vert nytta til «øvetid» der elevane gjer det dei før gjorde som heimelekser. Dette kan vera å øva på gloser, lesetrening og sjølvstendig arbeid i andre fag. Medan dei arbeider i øvetida er lærarar og fagarbeidarar tilstades og han hjelpe elevar som treng hjelp med «leksene».

Foreldrelekser

Me har også utvikla eit konsept som me har kalla «foreldrelekser». Dette er ei forventning til at foreldra viser interesse for det arbeidet elevane gjer på skulen. For å gjere dette gjennomførbart står det heilt konkrete oppgåver til foreldra på vekeplanane til heimen. Har får foreldra tips om kva dei bør samtala med elevane om. Slik ynskjer me å unngå at alt skulearbeid berre er noko som ert gjort på skulen og foreldra opplever at dei mister oversikta. Om elevane og foreldre ynskjer å gjere meir enn foreldrelekse heime så er sjølvsagt det heilt greitt.

Skulepc-en ligg på skulen

Ved Sagvåg skule ligg elevpc-en på skulen. Vekeplanen får foreldra i Visma skule og dei vaksne treng berre ein pc eller nettbrett i heimen for å gjere foreldrelekse saman med eleven. Elevane kan logga seg på med Feide på alle læringsressursane. I småskulen vert det også i stor grad nytta analoge læremiddel til dette som t.d. lesehefte som elevane har heime eller arbeidshefte i matematikkfaget. Skulepc-en ligg på lading på skulen over natta og er klar for ny skuledag når elevane kjem til skulen om morgonen.

Les meir om dette temaet her>>

Lars Bakka, rektor Sagvåg skule