Oppdatert 04.10.2020 
 

SU (Samarbeidsutvalet)  og SMU (Skulemiljøutval)      2020/21
Den store oversikta>>

Referat frå møte i SU & SMU
 1.oktober 2020 kl 19.00-20.00

I kveld var det møte i FAU og SU. Sakene til møta finn du her. Referata kjem snart FAU og SU
Desse vart kalla inn:
1.klAnita Litlehamer, 2.kl  Anne Grethe Risnes , 3.kl Trine Kvalnes Røstbø  4.kl Kristian Magnussen
5.kl Berit Grunde (4.vara møtte)    6.kl Anne Marie S. Nes 7.kl
Elisabeth Langeland olitisk rep. Silje Vatna Vara: Kjetil Eldøy Rep. pedagogisk pers.: Kjell Byrknes Rep. pedagogisk pers.: Jenny S Skjønberg Rep andre tilsette: Liljan V Waage Skrivar: Lars Bakka
 
Referat frå  SU & SMU 12.november 2019 kl 19.00-20.00:
Sak 1: Konstituering og val
Leiar: Anita Litlehamar
Nestleiar: Trine Røstbø
Politisk rep. Silje Vatna Vara: Kjetil Eldøy

Skrivar: Lars Bakka (fast)

Rep. pedagogisk pers.: Kjell Byrknes (Vara: Ingelin Hansen)

Rep. pedagogisk pers.: Jenny S Skjønberg  (Vara: Lene T Almås)

Rep andre tilsette: Liljan V Waage (Vara for Ailinn Spissøy)

Elevråd: .......
 
Sak 2: Orienteringssaker v/ rektor

 • Eit lite tilbakeblikk på FAU-arbeidet>>

 • Prosjektarbeid ved skulen vår 2020/21

 • Info om heim-skulesamarbeid "analogt og digitalt"
   Presentasjon av nettsida og gjennomgang av møterutinar (www.sagvagskule.no )

 • Leksehjelp & leksefri skule
  - Leksehjelp vert gjeve i 1.-4.kl no når det er leksefri på mellomsteget
  - Sagvåg Skule ynskjer å vera ein "leksebvisst skule".
  - For jule 2020 vil me senda ut ei spørjeundersøking om lekse fri skule til foreldra

 • Budsjett 2021 og rekneskap 2020
  2020: Det kan sjå ut til at Sagvåg skule skal klara å haldedrifta innafor budsjettrammene 2020
  2021: Det vart nok stramt budsjett også 2021, men me legg vekt på å gje elevane eit lovleg tilbod innafor budsjettrammene.
Sak 3: SU støttar arbeidet FAU vil setje fokus på dette skuleåret:
 • Leksefri skule:
  Fau ynskjer at skulen skal vurdera å utvida tilbodet om at leksene vert gjort i skuletida også til alle elevane i småskulen.
 • Forlenget skoletid:
  Fau meiner at det ville vore naturleg om skuledagen vart noko utvida når elevane får tid til å gjera det som før var heimearbeid i skuletida.
 • Skoleskyss for barn med farlig skolevei:
  Fau vil ta initiativ til at sommarskyss vert vurdert på skulevegen frå vikanes til Sagvåg skule.

 

(Klikkbar)

 • Trygg trafikksituasjon om morgenene, uoversiktlig, sikre at gående bruker fortau ved rundkjøringen.
  - To tiltak:
  a) Få ei ny vurdering av reguleringa av området.
  b) Ha aksjon for å få færre foreldre til å køyra elevane til skulen. ("Gå-til-skulen-aksjon.")
 • Sette av mer tid til måltid i småskolen
  - Fau ynskjer at det skal vera fokus på skulemåltid. Mange kjem heim igjen med mat i matboksen. Mange elevar seier også at dei sakanar skulefrukosten, men denne ordninga vert ikkje teke opp att no grunna Korina-situasjonen.
 • Fau etterlyser det kommunale foreldreutvalet. Det er lenge sidan det har vore nokon aktivitet der.
 
ARKIV