Oppdatert 09.04.2021 

Lokal plan for smittevern på nivå raudt, gult og grønt


 ME ER NO PÅ GULT NIVÅ pr 12.04.2021 

Vår lokale plan er bygjer på rettleiaren om smitevern i skule frå Folkehelseinstituttet (HFI). Me har ikkje teke med det som kjeld forsterka reinhald då dette heller ikkje er nemd i planen frå HFI.
Vil vår plan bli justert når me finn behov for det.

Lars Bakka, Sagvåg skule mars 2021

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

(Kjelde UDIR)

Les meir>>

Sjå også:

 
   

Ved overgang til raudt nivå må det gjennomførst store endringar i skulen. Det er difor laga ein eigen intern plan med dette innhaldet:
- Bruk av skuleområdet
- Møbleringsplan for heile skulen der me går frå shu klassar til 12 kohortar (for våren 2021)
- Personalkabal
- Ny timeplan og pauseplan for elevar og dei tilsette
- Pressisering av lokale tilpassningar knytt opp mot nasjonale føringar for raudt nivå

  Raudt
nivå 
27.april - 2.juni 2020 og 22.mars -9.april 2021
 
  Oppdatert 25.mars 2021
Oppdatert 25.mars 2021
 
       
 

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon i antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer.

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  Unngå trengsel og store samlinger
  Samme kohorter på SFO som i skolen
  Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 

Sjå tiltak frå FHI  
 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.
Sjå tiltak frå FHI  
 

Organisering av kohorter:

  • Elevene organiseres i mindre kohorter. For 5.-7. trinn bør klassen halveres i forhold til normal størrelse (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre). Elever på 1.-4. trinn skal ha et heldagstilbud og man kan organisere i henhold til norm for lærertetthet (maksimalt 15 elever per lærer).
  • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
  • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort.
  • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen og ved behov for pauser for ansatte, helst utendørs.
  • Ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
  • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
  • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
  • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
  • Økt bruk av utetid og uteskole anbefales.
  • Kohortene kan om nødvendig bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
I raud tiltaksplan vert gymsal, kunst og handverk, musikkrom og fellesområde med amfiet teke ibruk som undervisningsarealet for kohortane. 1. til 4.klasse bruker då heile undervisningsarealet i 2.etasje.

Kohortane:
1.klasse:
 16 elevar - Kohort A (Småskulearealet-1.kl-rom)

2.klasse:
 24 elevar - Kohort A (12)-2.kl-rom og B (12) (Småskulearealet-4.kl-rom)

3.klasse:
25 elevar - Kohort A (12)(Småskulen 3.kl-rom) og B (13) ("6.kl-rom")

4.klasse:
 20 elevar - Kohort A (10) Kohort B (10)  (Mellomsteget vikanes & 5.kl-rom)

5.klasse:
 24 elevar - Kohort A (12)og B (12) (Gymsal og kjøken/amfi)

6.klasse:
  19 elevar - Kohort A (Mellomsteget "7.kl rom") Koort B i "Stokksundet"

7.klasse:
 25 elevar - Kohort A (12)og B (13) (Kunst & handverk og musikkrom)

Uteområdet er delt i sonar og kohortane har pause til ulike tider.

Kohortane vert også oppretthalden i SFO med ei todeling.
 
 
Elevane fekk kvar sin pult då me var i raud plan våren 2020
 
 

Avstand:

 • Alle elever har egen pult/arbeidsplass i klasserommet for å sikre avstand mellom elever.
 • •Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig. Hvis foresatte må bli med inn, skal de holde minst én meters avstand til andre foreldre, barn og ansatte.
   
   
 

 

Spesielt for 5.-7.trinn:

 • Elever og ansatte oppfordres til å holde avstand til hverandre også innen kohorten, helst en meter.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager og/eller bruk av alternative lokaler.

Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

Lek og friminutt:

 • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Vurder ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).
Vår område:
 
 

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna spiser i sine kohorter. Ved felles spiserom, spiser kohortene til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av skrivesaker, nettbrett og annet materiell.
 • Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.
 • Leker tas ikke med hjemmefra.
Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI  

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler må avlyses
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved annen transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.
Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
   
 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner
 • Hold avstand til elever i andre kohorter.
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Vikarer skal ikke jobbe på flere ulike skoler samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.
Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI  
Sjå fleire detaljer på UDIR>>
   
 

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.
 • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever.
 • Når undervisningen foregår i lokaler som ikke er skolens egne, kan hele kohorten ha undervisning sammen (for eksempel i offentlig svømmebasseng eller idrettshall) og trenger ikke begrense gruppestørrelsen til det som anbefales i idrettsveilederen.

Musikk

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohortene.

Kunst og håndverk

 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter
Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI for alle fag.  
       
 
I raud plan hadde elevane faste vaskar og alle kohortane hadde til ei kvar tid uleike uteområde.
 
       
       
       
 
All undervisning og møteverksemd vart gjennomført i Microsoft Teams for alle elevar og tilsette då det var heimeundervisnig våren 2020
 
  Sjå fleire detaljer på UDIR>>  
  Gult
nivå  
2.juni 2020 -  oppstart skulestart hausten 2020
   
   
 
 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Sagvåg skule etterlever krava frå FHI  
 

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elever fra ulike kohorter kan samles. Økt bemanning kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.

Økt bruk av utetid og uteskole anbefales.

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Sagvåg skule etterlever krava frå FHI  
       
 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.

Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

 

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort.
 • For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Det anbefales ulike lekeområder ute for kohortene som ikke samarbeider. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.

Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI

SFO er delt i to kohortar. (Ikkje ein som ville vore naturleg hos oss.)
 
 

Avstand:

 • Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.

 


Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI

Elevene deler ein pult ved Sagvåg skule
 
 

 

Lek, friminutt og fellesarealer:

 • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Ulike tidspunkt for friminutt anbefales for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).


Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

 

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av skrivesaker, nettbrett og annet materiell.
 • Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.
 • Leker tas ikke med hjemmefra.


Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.


Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.
 • Hold avstand til elever i andre kohorter der det er mulig.
 • Ved bruk av ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Vikarer bør ikke jobbe på flere ulike skoler samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.


Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.
 • Når undervisningen foregår i lokaler som ikke er skolens egne, kan hele kohorten ha undervisning sammen (for eksempel i offentlig svømmebasseng eller idrettshall) og trenger ikke begrense gruppestørrelsen til det som anbefales i idrettsveilederen.

Musikk

 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk. Hvis felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/ kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/ kohorter.

Kunst og håndverk

 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/kohorter.
   
  Sjå fleire detaljer på UDIR>>    
  Grønt
nivå
 
   
 

Undervisning kan foregå som vanlig

 

 

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

 Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI
 
 

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte skal vaske hender etter kos og trøsting.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til andre ansatte
 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger
Tiltaka vert gjennomførte som skissret i plan frå FHI  
       
  Sjå fleire detaljer på UDIR>>