På denne sida vil me til ei kvar tid gje oppdatert informasjon om situasjonen ved Sagvåg skule og koronaepidemien.

Ta kontakt om de har spørsmål.

mvh
Lars Bakka
rektor Sagvåg skule Mob 975 52 195

Eksterne lenkjer:

     
   
2020/21
Fredag 9.april 2021

Frå raud til gult.
Fredag 9.april 2021

 

I dag har alle elevar og vaksne rydda skulen frå "raudt" til "gult" smittevern-nivå.  Alle gjorde ein kjempejobb. Når me kjem til skulen på måndag er alt rydda og fint, og heile klassen kan møtast i eigne klasserom igjen.

Her er nokre bilete frå klasseromma fredag ettermiddag:Tekst & foto: Lars Bakka
   
15.03.21

 - Sterk smitteauke i Stord – heimeundervisning i morgon

Måndag 15. mars er det påvist 19 nye smittetilfelle i Stord kommune. Smittespreiinga er særleg stor i barne- og ungdomsmiljøa. Stord kommune innfører, så langt det er praktisk mogeleg, heimeundervisning på barne- og ungdomsskulane og i vaksenopplæringa frå og med i morgon 16. mars og inntil vidare. 1. og 2. trinnet møter på skulen som vanleg.

Vidaregåande skule går på raudt nivå frå same dag.

Det vart gjennomført 400 testar i korona-senteret i helga. Resultata ligg føre for dei fleste av desse testane. Ytterlegare 300 vart testa i dag måndag. Resultata frå desse testane er venta å liggja føre i løpet av eit par dagar.

Kommunen si kriseleiing vil møtast i morgon tidleg. Formannskapet vil bli kalla inn tysdag ettermiddag for å vurdera å innføra lokal forskrift.

   
   
18.01.21:
Etter oppdateringa frå regjeringa i dag, held barneskulane i Noreg fram på gult nivå i trafikklysmodellen. Dette tyder i praksis at:
 • Ingen sjuke skal møta på skulen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsning og klemming)
 • Heile skuleklassar vert rekna som en kohort
 • Tilsette kan veksla mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohortar på SFO
 • Unngå trengsel og store samlingar
 • Ha eigne område i skolegarden for ulike klassar/kohortar i friminutta
   
Søndag 21.mars 2021
Lærerik heimeskule
Søndag 21.mars 2021

Det er kjekt med nokre lyspunkt i ei tid med mykje fokus på pandemien og utfordringar knytt til denne. Eg har fått lov til å dela denne kjekken mailen om heimeskule i 4.klasse:

Hei Lars,
Må bare dela noko kjekt i desse kjedelige tider.
Heimeskule og mindre kontakt med venner kan vera lærerikt det og.
Fleire i 4. klasse har blitt hekta på PowerPoint etter at det var ei oppgåve i heimeskulen. Både i går og i dag har dei samarbeida om å lage PowerPoint-bøker via Teams, delt skjerm, skrive i samme presentasjon, ser kvarandre, rettar kvarandre sine skrivefeil, må vente på tur på å snakke så ikkje alle snakkar i munnen på kvarandre - samarbeid og teknisk kompetanse på høgtplan hos 9 åringane

God helg, dåke gjer ein kjempejobb!
Onsdag 17.mars 2021
2. klasse på storskulen
Onsdag 17.mars 2021

Det var stor stas å plutseleg bli storskuleelevar for 2. klassingane i dag. Med berre to klassar på skulen denne veka nyttar 1.klasse småskuleavdelinga og 2.klasse kan boltra seg i heile storskulen.

Tekst & foto: Lars Bakka
   
29.10.2020
kl 22.50
Til alle i 1. og 2. klasse.
Ein tilsett ved skulen har i dag testa seg for Covid-19, og no er reglane så strenge at alle elevane som har vore nærkontakt til denne, dvs. i samme kohort og i samarbeidskohorten må diverre gå i karantene til den tilsette har fått svar på prøven.
1. og 2. klasse skal difor ikkje koma til skulen i morgon, fredag 30.oktober.
Dette er avklara med kommunelege Lars Helge Sørheim. Me beklagar sjølvsagt at denne meldinga kjem seint, men me har sjølv ikkje fått all informasjonen før no.
Med venleg helsing administrasjonen ved Sagvåg skule, Lars og Egil.

27.05.20 Frå raudt til gult lys!
Torsdag 27.mai 2020

Tordag 27.mai meldte regjeringa at det frå 2.juni vert opna for at me kan organisera skulen i vanlege klassar igjen. Det vert likevel ikkje store samlingar for heile skulen i amfiet. Fokuset på handhygiene held fram, men 1-meter-regelen er borte. Torsdag og fredag vil me bruka tida til å gjera alt klart for meir vanleg skuledrift.

Tekst: Lars Bakka
2019/20
07.05.20
Skulen opnar for alle i løpet av neste veke!


Ved Sagvåg skule har me no gjort alt klart for å kunna ta imot alle elevane i neste veke. Me har teke i bruk gymsalen, musikkrommet, kunst & handverkrommet og amfiet. Då kan 1. til 4.klasse framleis vera i dei romma som dei har nytta til no.
Romfordelinga er slik: 5.klasse er i gymsalen. 6. klasse har ein kohort i sløydsalen og ein kohort i musikkrommet. 7.klasse ynskjer å ha mykje uteskule, men disponerer amfiet og kjøkenet når dei er inne.
Fredag kjem det informasjon om detaljane kring skulestart.

Tekst & foto: Lars Bakka
24.04.20
Ingen leieapparat.....
Fredag 24.april 2020

Alle leikeapparata er diverre stengde i skuletida når me tek til på måndag. Dette er gjort etter råd frå kommunelegen for å ta omsyn til smittevern.


Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig
22.04.20 Slik vert romma fordelt mellom dei åtte kohortane (halve klassane) frå 27.april.
SFO vil før og etter skuletid vera der 2A og 1A er. Også SFO vil vert todelt.

Dei elevane som har SFO-plass er i gruppa 1A, 2
  Uteområdet vert nytta etter eigen plan. Dei ulike gruppene skal ikkje blanda seg. Unnatak kan vera samarbeid mellom t.d. 1A og 1B ute. Det vanlege smittevrenreglane gjeld også i desse uteaktivitetane der kohrot A og B samarbeider.
  Det vert markert kor grensene mellom dei ulike utearaela går.
  Det er dobbelt så god plass i garderobane no.
  Alle elevane får ein fast vask som dei skal nytta til handvask.
  Alle elevane vil få eit fast toalett som dei skal nytta.
  Elevane vil no ha ranselen hengande bak på eigen stol. Då vert det mindre vandring mellom arbeidsplass og garderobe.
     
21.04.20
Skulen opnar litt om litt...
Tysdag 11.mars 2020

Det er nokre elevar på skulen allereie denne veka. Foreldra har då samfunnskritisk arbeid, og må på jobb. Mykje er gjort klart for skulestart for 1. til 4.klasse 27.april. Ikkje berre er klassane delte i to, også uteområdet er delt inn i fire område slik at dei ulike gruppene har ulike sonar å leika på i pausane. Det vert m.a. gode rutinar for handvask før og etter ulike aktivitetar.
Her finn du rettleiaren som som viser korleis me kjem til å ha det når elevane kjem tilbake>>


Tekst & foto: Lars Bakka
17.04.20
"Skulekontor" for elevane
Fredag 17.mars 2020

På måndag kjem rettleiinga for korleis me skal organisera skulekvardagen når 1. til 4.klasse tek til måndag 27.april. Allereie no har me rydda skulen slik at alle elevane har ein personleg arbeidsplass der det er to meter mellom kvar elev. 1. og 2.klasse kjem til å vera i småskuleavdelinga, medan 3. og 4.klasse er i storskulen. Klassane vert også delte i ein A og ein B klasse.

Tekst & foto: Lars Bakka
14.04.2020

Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Personell i disse virksomhetene kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. 

Les mer på: https://www.udir.no/korona#ikkehjemme

07.04.2020 kl 16.00 Skulane opnar igjen
Tysdag 7.april 2020

I dag informerte regjeringa om at skulane i Noreg opnar igjen for 1. til 4.klasse og SFO måndag 27.april. Det er ikkje bestemt når 5.- til 7. klasse kan komma tilbake til skulen. SFO opnar kl 06.45 og skulen tek til kl 08.30
I perioden 14. til 27. april held me fram med heimeundervisning via Microsoft Teams for alle elevane . I denne perioden vil me ta til med undervisninga kl 08.30 med eit obligatorisk klassemøte for alle.

Slik vil skuledagen sjå ut:

08.30 – 09.00 Klassemøte med elevane (Obligatorisk frammøte)
09.00 – 09.30 Lærarmøte med enkeltelevar eller grupper (Teams og/eller telefon)
09.30 – 10.00 Internt møte for lærarane

10.00 – 12.00 Elevane kan forventa hjelp/rettleiing frå lærarane


13.00 Leveringsfrist skulearbeid 1.-4.klasse (Gjer avtale med lærarane om du treng meir tid.)
14.00 Leveringsfrist skulearbeid 5.-7.klasse (Gjer avtale med lærarane om du treng meir tid.)

Oppdatert informasjon frå Utdanningsdirektoratet

Tekst: Lars Bakka
02.04.2020 kl 17.00 Informasjon til føresette om barnehagane og grunnskulane sitt tilbod utanom ordinær opningstid og/eller på offentlege fridagar påska 2020
24.03.2020 kl 16.00 I dag vart det bestemt at skulane skal halde stengt også etter 26.mars. Skulen skal no vera stengt til etter påske. Om ikkje perioden vert utvida vert først skuledag då tysdag 14.april
12.03.2020 kl 18.00 (Kjelde Nordlys)

Følgende 15 funksjoner er definert som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 12.03.2020 kl 16.45
 • Alle skulane i Noreg er stengt frå 12/3 kl 18.00. Det tyder at det berre er familiar der begge foreldre har samfunnskritiske jobbar som kan levere borna på skulen. SFO er open  frå kl 06.45 fredag 13/3
12.03.2020 kl 13.25
 • NTB melder no at alle barnehagar og skular stenger. Eg kjem med meir informasjon om dette i ettermiddag. Det kan nok godt hende at fredag vert ein "overgangsdag", måndag er det uansett planleggingsdag. Kanskje er skular og barnehagar i Stord då er stengt frå tysdag 17/3 mvh Lars Bakka
 12.03.2020
 • Ved Sagvåg skule kjem me no ikkje til å samla alle elevane i amfiet då det vert over 100 born. Me gjennomfører vekesamlinga i to bolkar for storskulen og småskulen
 • Det er fint om elevane tek med seg privatre drikkeflasker. Mange drikk direkte frå springen, og dette ynskjer me å få slutt på i denne perioden
 • Lærarane er oppmoda om å nytta heimekontor etter undervisningstid.
 • Lærarane skulle ha vore på kursdag måndag 16/3 med over 300 deltakarar på HVL. Denne dagen vil ikkje bli gjennomført heilt som planlagt. Ny plan kjem. (Elevane har fri denne dagen)
 • Vekeoppdraget dei to neste vekene vert sjølvsagt god handhygiene, hostereglar og andre gode tiltak for å redusera smittefare.
 
 

Kva skjer no?

Onsdag 12.mars 2020

 

Mange var spente på kva som kom til å skje no når skulane stenger. Torsdag 12.mars kl 18.00 stengte alle skulane i landet. Fredag møtest lærarane for å planlegga det digitale undervisningstilbodet som elevane skal få.
At alle elevane har kvar sin PC, gjer dette arbeidet mykje lettare. Me vil opna for at foreldre kan henta PC-ane til dei yngste elevane på fredag. Elles legg me også fram alle bøkene som den enkelte eleven treng. Meir informasjon kjem.


Tekst & foto: Lars Bakka