Oppdatert: 04.10.20

Kven er min vara?>>
FAU (Foreldra sitt arbeidsutval 2020/21
 
fau.gif (9311 bytes)

Den store oversikta>>
FAU-oversikt>>
Arkivsaker 2017/18>>


Referat frå
FAU Torsdag 1.oktober 2020 kl 18.00-19.00:
Desse møtte:
1.kl: Anita Litlehamer, 2.kl  Anne Grethe Risnes , 3.kl Trine Kvalnes Røstbø  4.kl Kristian Magnussen
5.kl Berit Grunde (4.vara møtte)   
6.kl Anne Marie S. Nes 7.kl
Elisabeth Langeland

Sak 1: Konstitusjon og val

2020/21: 

 Leiar: Anita Litlehamar
 Nestleiar:Trine Røstbø
 Skrivar: Anne Grethe Risnes
 KFU: Elisabeth Langeland
 KFU (vara): Anne Marie Skaar
 Medlem SU:Tom Martin Haktokari
 Vara SU: Kristian Magnussen


 
.

Sak 2: Orienteringssaker v/ rektor

 • Info om arbeid med å få ny skaterampe, skatepark. (Robert Helland)

https://www.betongpark.no/

Det er ny søkjerunde om spelemidlar februar 2021

 • Leiar FAU undersøker saka og får hjelp av nokon som har arbeidd med liknande saker tidlegare.
 • Koronasituasjonen
  - Generell informasjon frå rektor
 • Skulebruksplan
  - Planen er ikkje vedteken endå. Dette evrt også sak i SU.

 

 (Klikkbar) Oppslag om PWC-rappoten:
   (Klikkbar)

   


 

Sak 3: Årsmøte i styret (Vipps)

Møteprotokall vert laga i møtet. Egil Petteteig har laga møtemrotokoll for styret.

 

Sak 4: Saker frå klasseforeldremøta hausten 2020
 • 1.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.
 • 2.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.
 • 3.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.
 • 4.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.
 • 5.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.
 • 6.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.
 • 7.klasse: Ingen saker frå klassemøtet.

 

Sak 5: Ymse saker frå FAU

Nye sakar 1.okt 2020:

 • Leksefri skule:
  Fau ynskjer at skulen skal vurdera å utvida tilbodet om at leksene vert gjort i skuletida også til alle elevane i småskulen.
 • Forlenget skoletid:
  Fau meiner at det ville vore naturleg om skuledagen vart noko utvida når elevane får tid til å gjera det som før var heimearbeid i skuletida.
 • Skoleskyss for barn med farlig skolevei:
  Fau vil ta initiativ til at sommarskyss vert vurdert på skulevegen frå vikanes til Sagvåg skule.

 

(Klikkbar)

 • Trygg trafikksituasjon om morgenene, uoversiktlig, sikre at gående bruker fortau ved rundkjøringen.
  - To tiltak:
  a) Få ei ny vurdering av reguleringa av området.
  b) Ha aksjon for å få færre foreldre til å køyra elevane til skulen. ("Gå-til-skulen-aksjon.")
 • Sette av mer tid til måltid i småskolen
  - Fau ynskjer at det skal vera fokus på skulemåltid. Mange kjem heim igjen med mat i matboksen. Mange elevar seier også at dei sakanar skulefrukosten, men denne ordninga vert ikkje teke opp att no grunna Korina-situasjonen.
 • Fau etterlyser det kommunale foreldreutvalet. Det er lenge sidan det har vore nokon aktivitet der.

1.kl
sag20

1. Anita Litlehamer FAU, SMU og SU

2. Anette Aa Stensvold, vara for nr, 1
3. Kathrine Folgerø, vara for nr. 2
4. Evelyn A Rong, vara for nr. 3

2020/22

Vart valgt
haust 2020

2.kl
sag19

1. Anne Grethe Risnes FAU, SMU og SU

2. Elisabeth Langeland, vara for nr, 1
3. Ørjan Turøy, vara for nr. 2
4. Marianne L. Lups, vara for nr. 3

2019/21

3.kl
sag18

1. Trine Kvalnes Røstbø FAU, SMU og SU

2. Susanne  Aarskog Nesse, vara for nr, 1
3. Trygve Kvarven, vara for nr. 2
4. Gunn Marit Nytræ, vara for nr. 3

2018/20

vart valgt 2020
4.kl
sag17
1. Kristian Magnussen  FAU, SMU og SU
2. Henning Bjelland, vara for nr, 1
3.
Marianne L. Lups ,  vara for nr. 2
4.
Cathrine Almås vara for nr. 3
2019/21  

5.kl
sag16

1. Tom Martin Hahtokari   FAU, SMU og SU 
2. Anette Salamonsen  vara for nr, 1
3. Steffen Nerhus vara for nr. 2
4. Berit Grinde  vara for nr. 3

2020/22

ER VALGT
 HAUST 2020

6.kl
sag15

1. Anne Marie S. Nes   FAU, SMU og SU
2. Silje D. B. Kibsgård, vara for nr, 1
3. Trygve Kvarven ,  vara for nr. 2
4.
John Bathgate vara for nr. 3

2019/21

 

7.kl
sag14

1.  Elisabeth Langeland, FAU, SMU og SU
2. 
Mona Nerhus, vara for nr, 1
3. Gunn Marit Nytræ,  vara for nr. 2
4.
Robert Helland, vara for nr. 3

2018/20

Vart valgt hausten 2020